اصول حسابداری چیست؟

اصول حسابداری چیست؟

اصول حسابداری چیست؟

مقدمه

حسابداری دانشی است که هدف آن ارائه اطلاعات مالی درباره یک واحد اقتصادی به استفاده کنندگان با کمک نرم افزار حسابداری برای تصمیم گیری های اقتصادی و پاسخگویی می باشد . افراد اطلاعات اقتصادی را شناسایی‌، اندازه گیری ، ثبت و گزارش می کنند به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای  آن ها فراهم شود .

اگر اطلاعات کافی در مورد قواعد و اصول حسابداری داشته باشید به راحتی می توانید حسابداری را به عنوان شغل انتخاب کنید و درآمد بسیار خوبی کسب کنید. در این مقاله با شرکت نرم افزاری آرپا همراه باشید تا در مورد اصول حسابداری بیشتر آشنا شود.

معنی دقیق اصول حسابداری چیست؟

اصول حسابداری در حقیقت ، یک الگوی جامع و کامل برای انجام امور مربوط به حسابداری می باشد ، که بر اساس نظریات بزرگترین اساتید حسابداری سازنده چارچوب اصلی این دانش و اصول و قوانین این حرفه می باشد . معروف ترین اصول استفاده شده در حسابداری، استانداردهای بین المللی گزارش های مالی کشور انگلستان می باشد که در انواع حسابداری استفاده شده است.

اصول حسابداری چیست؟

اصول حسابداری قواعدی کلی است ، که حسابداران آن را مبنای استفاده برای انجام کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری قرار می دهند. اصول حسابداری شامل ، قواعد و دستورالعمل هایی است که دارای تاثیر بر روی رویداد های مالی یک موسسه می باشد.

  • انواع اصول حسابداری به صورت زیر طبقه بندی می شود

الف) اصل بهای تمام شده تاریخی

ب)اصل افشای حقایق

ج) اصل تحقق درآمد

د) اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

۱_ اصل بهای تمام شده تاریخی

به موجب اصل بهای تمام شده تاریخی ، تمام رویداد های مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ، ثبت و در صورت های مالی منعکس می شوند و چنانچه بعداً ارزش پولی آن ها افزایش یابد ، این افزایش ، شناسایی و ثبت نمی شود . امکان دارد که موسسه ، گاه یکی از اقلام دارایی را به قیمتی بیش از آنچه باید باشد ، خریداری کند اما همیشه فرض بر این است که در معامله قضاوت صحیح به کار رفته و موسسه نمی توانسته است دارایی یا خدمت را به قیمتی کمتر تحصیل کند . بهای تمام شده تاریخی مبلغی است که در ازای آن ، خریدار و فروشنده ای آگاه و مایل ، در شرایط عادی یک دارایی را با پول مبادله می کنند . بهای تمام شده تاریخی دو نارسایی عمده دارد .

نکته: در موقعیتی که یک دارایی یا خدمت بدون وجه نقد دریافت شود ، دارایی جدید با ارزش متعارف آن در بازار ، قیمت گذاری می شود و در دفتر ثبت می گردد.

اول آنکه ارزش دارایی های هر موسسه پس از گذشت مدتی نسبتاً طولانی تغییر می کند و به این ترتیب بهای تمام شده تاریخی به عنوان مقیاس اندازه گیری منابع موجود ، اعتبار خود را از دست می دهد. دوم آنکه دارایی های یک موسسه معمولاً در طول زمان  تحصیل می شود و بهای تمام شده آن بر مبنای قیمت های زمان تحصیل است و قیمت ها معمولاً با گذر زمان تغییر می یابد .

بنابراین اقلامی که به عنوان دارایی با هم جمع و در ترازنامه یکجا ارائه می شوند ، به علت تغییرات مقیاس اندازه گیری ، آن ها نمی توانند به عنوان ارقامی که تفسیر دقیقی را ممکن می سازند تلقی شوند. با وجود نارسایی های فوق ، معمولاً مبلغ دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل دارایی در حساب ها ثبت و گزارش می شوند.

اصول مزایای بهای تمام شده تاریخی :

الف) واقعی و قابل اتکا می باشد .

ب) نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است .

ج) قابل رسیدگی و ردیابی می باشد .

۲_ اصل افشای حقایق در اصول حسابداری

اصل افشا ، ایجاب می کند که کلیه واقعیت های با اهمیت مربوط به رویداد ها و فعالیت های مالی موسسه به نحو مناسب و کامل افشا شود . بر اساس این اصل ، باید تمامی اطلاعاتی که به نحوی می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تاثیر گذار باشد ، افشا شود . افشای اطلاعات می تواند در متن صورت های مالی یا یادداشت های همراه آن صورت پذیرد.

در مورد اصل افشا دو نکته را در نظر داشته باشید :

الف) اصل افشا کامل اطلاعات به معنا افشا هر چیزی نیست .

ب) در اصل افشا اطلاعات ، باید هزینه تهیه و افشاء و همچنین مربوط بودن آن مورد توجه قرار گیرد.

۳_ اصل تحقق درآمد در اصول حسابداری

بر اساس اصل درآمد ، باید سه شرط زیر برای ثبت کردن درآمد تحقق یابند :

الف) عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل شده باشد .

ب) مبلغ درآمد به طول معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد .

ج)قابلیت وصول آن به طور معقول ، مطمئن باشد .

بر اساس اصل تحقق ، درآمد ها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه ، در زمان تحقق ، شناسایی می شوند. معمولاً زمانی درآمد را تحقق یافته فرض می کنند که فرایند کسب سود ، کامل یا حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد . اصول فرایند کسب سود ، عبارت از مجموعه ای از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آن ها به کالای ساخته شده و نهایتاً فروش محصولات و دریافت وجه آنها را در بر می گیرد. به عبارت دیگر ، فرایند کسب سود ، زمانی تکمیل شده است که چرخه عملیات واحد تجاری کامل شده یا حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد.

در اصول حسابداری، برای کسب سود عملیات زیادی باید انجام شود . لیکن معمولاً اندیشمندان حسابداری اعتقاد دارند که سود را باید پس از طی مرحله فروش شناسایی کرد ، زیرا در این مرحله است که فرآیند کسب سود تقریباً کامل شده است و میتوان میزان درآمد را اندازه گیری کرد .لذا اغلب هنگام فروش محصول ، اصول فرایند کسب سود را تکمیل شده می دانند. بنابراین زمان تحقق درآمد را همان موقع فروش در نظر می گیرند .

۴_ اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها

اصل تطابق هزینه با درآمد ، به شناسایی و اندازه گیری درست سود در هر دوره مالی توجه دارد . بر اساس این اصل در اصول حسابداری، برای اندازه گیری سود هر دوره ، باید هزینه های هر دوره را با درآمد های همان دوره مقابله نمود . به عبارت دیگر ، برای تعیین سود هر دوره ، باید هزینه هایی که برای کسب درآمد های همان دوره تحمیل شده اند را مشخص کرده وآنها را از درآمدها کسر نماییم .

بنابراین ، به موجب اصل تطابق ، هرگاه درآمدی در صورت سود و زیان یک دوره منعکس می گردد ، باید هزینه هایی که به آن درآمد ها مربوط می شوند نیز در همان صورت سود و زیان منعکس گردند . بر اساس اصل تطابق ، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد ، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.

همه چیز در مورد حسابداری

مفروضات حسابداری چیست ؟

مفروضات حسابداری ، منشا و شالوده اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صورت های مالی واحد های اقتصادی را تشکیل می دهند. هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشا یک یا چند اصل حسابداری باشد .

۱_ فرض تفکیک شخصیت

بر اساس اصول فرض تفکیک شخصیت ، برای هر موسسه شخصیتی مستقل از مالک (مالکان) آن و همچنین مستقل از سایر موسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می شود . در اصول حسابداری فعالیت های مالی به اعتبار شخصیت حسابداری تجزیه و تحلیل و ثبت شده و صورت های مالی به منظور انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه می گردند.

۲_ فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات موسسه در آینده قابل پیش بینی ، تداوم خواهد یافت و قصد انحلال یا توقف فعالیت آن وجود ندارد. این فرض بدان معنی نیست که در موسسه دارای عمر نامحدود است ، بلکه حاکی از آن است که اصول حسابداری موسسه برای یک دوره زمانی کافی برای اجرای عملیات ، انجام قرارداد ها و ایفای تعهدات خود ، دوام و بقا خواهد داشت .

بر اساس این فرض است که مبالغ پرداختی در یک دوره حسابداری و مالی کلاً به حساب هزینه منظور نمی شود ، بلکه بخشی از این پرداخت ها تحت عناوین مختلف دارایی به سال های بعد منتقل می گردد. به علاوه ، در اصول حسابدری طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلند مدت ( غیرجاری) بر این فرض مبتنی است .

اگر فرض تداوم فعالیت حاکم نباشد ، تمایز بین اقلام جاری و بلند مدت ( غیرجاری) اهمیت خود را از دست می دهد . ثبت دارایی ها به بهای تمام شده نیز بر اساس فرض تداوم فعالیت صورت پذیرد. اگر موسسه در حال تصفیه یا فروش باشد ، اصول فرض تداوم فعالیت و اصل بهای تمام شده برای تهیه صورت های مالی و حسابداری مصداق ندارد و اقلام صورت های مالی به ارزش جاری (بازار) در صورت های مالی منعکس می شوند.

حسابداری

اصل هزینه ها در اصول حسابداری

جهت انجام اصل هزینه باید ، هزینه ها با درآمد هایی که مرتبط هستند شناسایی شوند . چهار مبانی شناسایی درآمد و هزینه در زیر آمده است به بررسی آن ها می پردازیم .

  • ارتباط علت و معلول

در این حالت ، هزینه برای تحصیل درآمد معینی در یک دوره مالی مصرف شده است . و همچنین در این نوع از موارد هزینه مستقیماً به درآمد همان دوره مالی که به آن مربوط است ، تخصیص داده می شود . برای شناخت اصولی و بررسی این نوع هزینه ها ارتباط مستقیم علت و معلولی میان هزینه و درآمد نخستین گزینه برای شما خواهد بود .

  • هزینه های بدون منافع جاری و آتی

هزینه هایی که با هیچکدام از دوره های مالی به طور مستقیم و غیر اصولی مرتبط نیستند ، منفعتی از آن ها در دوره مالی جاری و آتی متصور نمی شود ، اینها هزینه های بدون منافع جاری و آتی می باشند .

روش های شناسایی درآمد در اصول حسابداری

بررسی و ثبت درآمد دارای الویت های خاصی می باشد که به شناسایی آن ها می پردازیم .

۱_شناسایی در زمان فروش

مرسوم ترین شیوه شناسایی اصولی درآمد ، در زمان فروش می باشد . هنگامی که صاحب کالا یا خدمات معین شده و مزایا و مخاطرات به شخص انتقال داده شده باشد ، می توان یک درآمد را شناسایی و ثبت نمود. اگر دریافت وجوه بخشی از درآمد ها مبهم باشد در این صورت شناسایی درآمد تا زمان رفع ابهام به تعویق می افتد ، در نهایت می توان گفت که مخاطرات و مزایای عمده مالکیت در این شرایط منتقل نشده و تا زمان رفع ابهام مالکیت کالای مورد معامله در اختیار فروشنده خواهد بود .

۲_اصول شناسایی درآمد در زمان وصول

در موقعیت هایی که کالا یا خدمات به روش نسیه فروخته شده اند و مبلغ آن هنوز دریافت نگردیده است ، درآمد شناسایی نمی شود . به این دلیل شناسایی و ثبت کردن آن در هنگام وصول به شکل نقدی صورت می پذیرد.

اصول حسابداری با نام ها و عنوان های دیگری هم شناخته می شود :

الف) استاندارد های حسابداری

ب) اصول مورد قبول حسابداری

ج) اصول متداول حسابداری

د) اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی

مزیت های اجرای اصول اولیه حسابداری

الف) یکسان سازی قوانین حسابداری

ب) بوجود آوردن دستورالعمل دقیق و واضح

ج) قابل استفاده بودن نتایج حاصل از حسابداری برای عموم

د) داشتن قابلیت مقایسه برای خروجی ها

ه) امکان بررسی و ارزیابی در دوره های متعدد مالی

نتیجه گیری

جهت بررسی و ارزیابی و ایجاد گزارش های مالی و حسابداری دقیق و قابل اتکا در نرم افزار حسابداری شرکتی ، لازم است با اصول حسابداری و مفروضات آن آشنا شویم . فرض های اصلی و اولیه حسابداری بوجود آورنده ی پایه های حسابداری می باشند . اصول حسابداری بر اساس مفروضات حسابداری شکل می گیرد . هدف ما از اجرایی کردن مفروضات و اصول حسابداری ، یکسان سازی آن و اجرای درست و صحیح است .

نرم افزار حسابداری

آپدیت جدید ویندوز 11 و بی نیازی به گذرواژه ها

ChatGPT

نسخه ی جدید ChatGPT می‌تواند مکالمه‌ی صوتی با کاربر برقرار کند

جانی آیو مدیر اسبق اپل

مدیر سابق اپل، آیفون هوش مصنوعی را میسازد

تلگرام تبدیل به سوپر اپلیکیشن میشود

رونمایی سامسونگ از گلکسی رینگ

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up