اعضای هیئت مدیره

مجید افتخاری

مجید افتخاری

عضو هیئت مدیره

یوسف دیزنابی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فهرست