به منظور سهولت در کار کاربران ، زیر سیستم انتقال آرپا ، فرآیند انتقال برگه ها و همچنیت اسناد حسابداری را از یک شرکت به شرکت دیگر امکان پذیر می سازد.

بدین منظور کاربر به منظور جلوگیری از ثبت دوباره ی برگه ها و اسناد حسابداری در شرکت دیگر ، با انتخاب اسناد مورد نظر ، آن ها را به شرکت دیگر انتقال می دهد .

امکانات زیر سیستم انتقا

  • انتقال اطلاعات پایه ، نظیر طرف حساب ها ، کدینگ حسابداری ، کالاها و …
  • امکان انتقال اسناد حسابداری و برگه ها ، به تفکیک هر شعبه ، دسته بندی و وضعیت برگه
  • امکان ثبت برگه جدید به صورت مستقل از شرکت مادر
  • امکان ثبت سند حسابداری به صورت مستقل از شرکت مادر
  • امکان تهیه صورت های مالی مستقل از شرکت مادر
  • امکان تهیه گزارشات سیستمی از تمامی زیرسیستم ها به صورت مستقل از شرکت مادر
  • امکانImport کردن اطلاعات و اسناد و برگه ها به صورت مستقل از شرکت مادر
  • امکانExport کردن اطلاعات در فایل اکسل در تمامی گزارشات سیستمی و مالی به صورت مستقل از شرکت مادر
  • امکان تهیه ترازنامه ، سود و زیان ، به تفکیکی هر شعبه و پروژه با فرمت اداره دارایی
  • امکان تهیه گزارش دفاتر قانونی : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظیم و انواع فیلترهای مورد نیاز
keyboard_arrow_up