نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری در تمامی موسسات به خصوص در شرکتهای بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.با نرم افزار انبارداری آرپا میتوانید کنترل ورود و خروج کالا و مواد اولیه در انبار به شرکت و نگهداری لحظه ای و به موقع موجودی تعدادی و ریالی به همراه شناسه ورود و اطلاعات آماری از آنها و شناسایی و ردیابی آنها از جمله ویژگیهای حائز اهمیت نرم افزار انبارداری آرپا می باشد.
نرم افزار انباداری آرپا با انجام عملیات حسابداری انبار , استاندارد انبار و حفظ یکپارچگی و ارتباط مستقیم با سیستم مالی، خرید و فروش داخلی، خرید خارجی و امانت و عطف پیشرفته برگه ها توانسته بسیاری از مشکلات را برطرف نماید.

نرم افزار انبار داری آرپا ارتباط صحیح انبار با سایر قسمتها موجب گردیده که تمامی گزارشات انبار و کاردکسها و محاسبات بهای تمام شده و نگهداری موجودی انبار مواد اولیه، کنترل کیفی موجودیها، تولید، تبدیل و تجزیه کالا و دسترسی به موجودی ریالی انبار به راحتی و با محاسبات اتوماتیک انجام گرفته و نرم افزار انبار داری آرپا از ورود اطلاعات حجیم و خطاهای احتمالی جلوگیری نماید.

امکانات نرم افزار انبارداری (گزارش ، موجودی ، کسری )

 • گروه بندی کالا به صورت درختی تا سطح نامحدود و امکان گزارشگیری بر اساس گروه بندی درختی کالاها
 • امکان معرفی انبار پیش فرض برای هر کالا و پیشنهاد آن در هنگام صدور برگه های انبار
 • امکان معرفی نقطه سفارش جهت عملیات انبار و بازرگانی و تهیه گزارش و آلارمهای مربوط به نقطه سفارش در نرم افزار انبار داری آرپا
 • معرفی حداقل و حداکثر موجودی انبار به تفکیک کالا و تهیه گزارشات مربوطه
 • در نرم افزار انباداری آرپا امکان معرفی دسترسی کاربران به انبار. با استفاده از این امکان انباردار فقط به انبارهایی که اجازه داده شده دسترسی خواهد داشت
 • امکان معرفی واحد شمارش اصلی برای هر کالا و بیشمار واحد فرعی با نسبتهای مشخص در سطح کالا و استفاده از آنها در محاسبات بهای تمام شده و گزارشات انبار
 • معرفی هفت واحد شمارش متغیر برای کالاها و استفاده از آنها در گزارشات با نام قابل تعریف در نرم افزار انبارداری
 • در نرم افزار انبارداری امکان معرفی تمامی موارد پیش نیاز برای ثبت برگه های انبار از طریق فرمهای ورود اطلاعات بدون نیاز به خروج از فرم های مربوطه
 • امکان معرفی نامحدود انبار به صورت درختی تا سطح قفسه بندی ها به صورت مستقل به همراه جداسازی نوع انبار در نرم افزار انبارداری
 • سیستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به کالاها با قابلیت تعریف فرمت دلخواه توسط کاربر و الصاق کد به صورت دستی
 • یکپارچگی بین سالهای مالی به نحوی که می توان بدون نیاز به خروج از برنامه بتوان به سال های مالی قبلی هم دسترسی داشت در نرم افزار انبارداری
 • امکان اینکه بتوان رسیدهای خرید را از مرجوع از فروش جدا نموده و همچنین حواله های فروش و مرجوع از خرید را جدا نمود
 • امکان عملیات انبار کالاهای ست و عملیات تبدیل و تجزیه کالا و صدور رسید و حواله مرتبط به همراه محاسبه بهای تمام شده عملیات تبدیل و تجزیه و منظور کردن هزینه های مؤثر در محاسبات
  مشاهده گزارشات حساس از طریق فرمهای برنامه بدون نیاز به خارج شدن از برگه مربوطه
 • امکان معرفی چندین فرمول ساخت برای مونتاژ و همچنین تجزیه کالا و نگهداری موجودی تعدادی و ریالی در انباردر نرم افزار انبارداری آرپا
 • امکان مشاهده کاربر صادر کننده و ویرایش کننده برگه به همراه تاریخ ثبت آنها
 • امکان انجام عملیات انتقال کالا بین انبار با بهای تمام شده محاسبه شده و صدور مجوز مربوطه در نرم افزار انبارداری آرپا
 • امکان معرفی مراکز مصرف به همراه مشخصات مرکز مصرف و لینک حسابداری مورد نظر
 • امکان صدور برگه مصرف کالا و ارسال کالا جهت مصرف به تولید و یا پروژه در جریان تکمیل و منظور نمودن بهای تمام شده محموله ارسالی به حساب پروژه
 • امکان صدور بارنامه و مشخصات ماشین حمل و تهیه و تنظیم برگه باسکول
 • امکان صدور برگه برگشت از مصرف و برگشت از پروژه
 • نگهداری موجودی کالاهای امانی به صورت مجزا در انبارها
 • اجازه منفی شدن موجوی کالا و انجام کنترل های لازم
 • ریالی نمودن انبار بصورت اتوماتیک و همزمان با صدور برگه های انبار و بازرگانی در نرم افزار انبارداری
 • امکان تعیین سطح قیمت برای کالا و ارتباط آن با طرف حسابها و استفاده از آن در برگه ها و تهیه گزارش به تفکیک سطوح معرفی شده
معرفی کالا در نرم افزار انبارداری
گزارش کسری در نرم افزار انبارداری
گزارش موجودی کالا در نرم افزار انبارداری آرپا
گزارش کاردکس در نرم افزار انبارداری

ارتباط نرم افزار انبارداری با سایر سیستم ها

 • ارتباط مستقیم نرم افزار انبارداری با سایر سیستمها به صورتی که با ثبت رسید یا حواله انبار و با توجه به تنظیمات شعبه صادر کننده، سند حسابداری در بخش حسابداری به صورت اتوماتیک صادر شده و کالا در انبار آماده حواله می شود
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به روشهای مختلف و ثبت آن به تفکیک برگه هنگام ذخیره و در زمان دلخواه و همچنین به صورت سالیانه
 • مشاهده برگه های خرید، فروش و… مرتبط از طریق برگه های انبار در نرم افزار انبارداری
 • مشاهده موجودی تعدادی و ریالی بصورت لحظه ای از طریق تمامی برگه های انبار
 • در نرم افزار انبارداری آرپا امکان ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری هزینه ضایعات و درآمد فروش ضایعات به تفکیک انبار
 • امکان معرفی شعب نامحدود و جداسازی عملیات انبار و تنظیمات لازم در کلیه مراحل از جمله شماره برگه ها، ترتیب و توالی برگه و حسابداری انبار به تفکیک شعبه و
 • امکان الصاق بارکد و ارتباط دستگاه بارکد خوان با برنامه در نرم افزار انبارداری
 • امکان تعیین نرخ بهای تمام شده موجودی کالا به روشهای میانگین موزون ثابت ،میانگین موزون متحرک ،fifo و شناسایی ویژه
 • تنظیمات حسابداری انبار به صورت کنترلی در سطح انبار و به صورت مجزا برای هر کالا در نرم افزار انبارداری
 • تنظیم صدور اتوماتیک برگه های رسید و حواله از طریق ثبت برگه های بازرگانی
 • امکان صدور برگه درخواست کالا از انبار توسط پرسنل و سایر بخش های سازمان در نرم افزار انبارداری
 • امکان صدور مجوز رسید و حواله انبار جهت کنترل در امر کنترل کیفیت و خروج کالا با مجوز
 • امکان صدور مجوز برای نگهبان جهت اجازه خروج کالا در نرم افزار انبارداری
 • گزارش موجودی ابتدای دوره کالا
 • گزارش موجودی انبار به تفکیک کالا
 • گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار در نرم افزار انبارداری آرپا
 • گزارش برگه های رسید و حواله و مجوز رسید و مجوز حواله
 • گزارش کالاهای مونتاژ شده به تفکیک
 • گزارش از کالاهای تجزیه شده به تفکیک در نرم افزار انبارداری
 • گزارش برگه مصرف و برگشت از مصرف
 • گزارش رسید انبارهایی که هنوز فاکتور نشده اند
 • گزارش حواله انبارهایی که هنوز فاکتور نشده اند در نرم افزار انبارداری
 • گزارش عطف حرفه ای از برگه هایی که ناقص می باشند
 • گزارش کالاهای ارسالی جهت پروژه و مصرف کالا
  گزارش ضایعات و بازیافت آن در نرم افزار انبارداری
 • گزارش خلاصه حواله های صادره در بازه زمانی قابل تعریف

مشاهده موجودی و انبارگردانی در نرم افزار انبارداری آرپا

 • سیستم عطف حرفه ای بین سالهای مالی مختلف و ایجاد یکپارچگی با سایر بخشها از جمله خرید، فروش، امانت و …
 • نگهداری موجودی انبار و موجودی بازرگانی به صورت جداگانه و نمایش اختلاف بین موجودی بازرگانی و موجودی انبار در نرم افزار انبارداری
 • نمایش کسری موجودی انبار و بازرگانی به صورت کلی و جزئی
 • امکان ارسال کالا و محصول جهت انجام خدمات و دریافت کالای جدید به همراه محاسبات ریالی انبار در نرم افزار انبارداری
 • در نرم افزار انبارداری آرپا امکان عملیات انبار گردانی در پایان دوره مالی
 • امکان چاپ تگ انبار گردانی برای شمارش مراحل مختلف در نرم افزار انبارداری
 • امکان مشخص نمودن روشهای ارسال کالا در برگه های حواله
 • امکان تنظیم مجدد بهای تمام شده کالا با تغییر در برگه های بازرگانی در نرم افزار انبارداری
 • امکان ثبت بهای تمام شده تا تاریخ دلخواه و غیر قابل تغییر نمودن آنها
 • امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه در نرم افزار انبارداری آرپا
 • گزارش مرور کالا از کل به جزء تا سطح برگه صادره و بالعکس
 • گزارش کلی کاردکس تعدادی بازرگانی به صورت تو در تو به تفکیک کالا و انبار و ریز برگه های صادره در بخش بازرگانی در نرم افزار انبارداری آرپا
 • گزارش کلی کاردکس تعدادی انبار به صورت تو در تو به تفکیک کالا و انبار و ریز برگه های صادره در بخش انبار
 • در نرم افزار انبارداری آرپاامکان گزارش کاردکس حسابداری کالا و مشاهده بهای تمام شده حواله های صادره به صورت تو در تو
 • گزارش نقطه سفارش کالا و مشاهده کالاهایی که از نقطه سفارش تجاوز نموده اند در نرم افزار انبارداری
 • گزارش حداقل و حداکثر موجودی کالا و نمایش انحراف از حداقل و حداکثر موجودی
 • گزارش گردش کلی بازرگانی کالا در نرم افزار انبارداری
 • گزارش گردش کاردکس بازرگانی کالا به تفکیک برگه
 • گزارش گردش کالا درانبار به صورت کلی در نرم افزار انبار داری
 • گزارش گردش کاردکس انبار کالا به تفکیک برگه
 • گزارش کاردکس دوازده ستونی تعدادی و ریالی کالاها در نرم افزار انبار داری
  گزارش گردش ریالی کالاها در انبارهای مختلف
 • گزارش خلاصه رسید های صادره در بازه زمانی قابل تعریف نرم افزار انبارداری
 • امکان مشخص نمودن کالاهای رزرو شده و تهیه گزارش از آنها
 • امکان سریالی نمودن کالاها و تهیه گزارشهای فوق طبق سریال
فهرست