نرم افزار محاسبه کمیسیون

 

نرم افزار کمیسیون آرپا ، فرآیند ارزیابی عملکرد بازاریاب‌ها را به منظور محاسبه پورسانت فروش ، ساده و آسان کرده است؛ به گونه ای که به وسیله آن می توان پیچیده‌ترین محاسبات را به ساده ترین شکل انجام داد.

برخی از خصوصیات نرم افزار کمیسیون فروش نرم افزار آرپا

 • معرفی جداول کمیسیون بصورت پلکانی ، ساده در نرم افزار کمیسیون
 • معرفی جداول کمیسیون پیشرفته بصورت تصاعدی در نرم افزار کمیسیون
 • ارتباط جداول کمسیون به گروه اشخاص و کالا در نرم افزار کمیسیون
 • ارتباط جداول کمسیون در بازه های زمانی دلخواه در نرم افزار کمیسیون
 • امکان تنظیم جداول کمیسیون بر مبنای تعداد فروش رفته در نرم افزار کمیسیون
 • امکان تنظیم جداول کمیسیون بر اساس مبلغ کلی برگه در نرم افزار کمیسیون
 • امکان تنظیم جداول محاسبه کمیسیون بر مبنای تعداد یا ریال ردیفهای برگه در نرم افزار کمیسیون
 • امکان منظور نمودن هدف فروش در محاسبه کمیسیون در نرم افزار کمیسیون
 • منظور نمودن اتوماتیک یا دستی کمیسیون محاسبه شده در صورتحساب اشخاص در نرم افزار کمیسیون
 • امکان مشخص نمودن سقف کمسیون برای هر یک از اشخاص در نرم افزار کمیسیون
 • صدور سند اتوماتیک حسابداری پورسانت فروش در نرم افزار کمیسیون
  گزارشات زیر سیستم کمیسیون آرپا
 • گزارش فروش بازاریاب‌ها و پرسنل فروش و محاسبه کمیسیون بصورت مجموع در نرم افزار کمیسیون
 • گزارش فروش بازاریاب‌ها و پرسنل فروش و محاسبه کمیسیون به تفکیک کالا در نرم افزار کمیسیون
 • گزارش فروش بازاریاب‌ها و پرسنل فروش و محاسبه کمیسیون به تفکیک برگه در نرم افزار کمیسیون
 • گزارش فروش بازاریاب‌ها و پرسنل فروش و محاسبه کمیسیون به تفکیک مشتری در نرم افزار کمیسیون
 • گزارش پاداش فروش بازاریاب ها در نرم افزار کمیسیون
keyboard_arrow_up