نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری

 نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی از مجموعه نرم افزارهای آرپا که راهکاری نوین برای تمام سازمان های دولتی و بخش خصوصی است , دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان تقبل می‌نماید.
نرم افزار دبیرخانه و دفاتر مدیریتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظیفه می نمایند و در واقع این نرم افزار مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم اموردفتری و گردش نامه و کارتابل های اداری می باشد و برای جمع کردن سیستم کاغذی در شرکت ها میباشد و نسیستم دبیر خانه و اتوماسیون اداری آرپا با نصب و راه اندازی و پشتیبانی دائم مناسب تمام شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی است.

نرم افزار دبیرخانه آرپا
 • نرم افزار دبیرخانه دارای ۳ بخش متفاوت و مجزای دبیرخانه برای نامه های وارده, صادره و داخلی است
 • تعریف اطلاعات پایه شامل چارت سازمانی، جایگاهها ، پست ها، کاربران، تقویم سازمانی وگردش نامه و نمودار نامه
 • نرم افزار دبیرخانه قابلیت تعریف دفتر اندیکاتور به تفکیک سال را دارد
 • تعریف محدوده عملیات هر کاربر و انتصاب سمت های مختلف به یک کاربر
 • ایجاد و مشاهده کارتابل پیام، پیام های ارسالی، پیام های حذف شده به تفکیک کاربران
 • تعریف دبیرخانه های متعدد و اطلاعات پایه هر کدام شامل انواع نامه، شیوه های ارسال، کلید واژه، انواع کار، انواع یادداشت اداری و تعیین مقادیر پیش فرض قسمت های مختلف سیستم
  تعریف دفاتر اندیکاتور مختلف به ازای هر دبیرخانه و قالب شماره نامه (وارده، صادره، داخلی)
 • معرفی طرف مکاتبه در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی
 • تعریف اطلاعات پایه دبیرخانه شامل الگوهای شماره گذاری، الگوهای چاپ، موضوعات پر تکرار، انواع نامه، شیوه های ارسال، دفاتر بایگانی و شرح‌های پر تکرار
 • ثبت مشخصات نامه شامل تصویر، ضمائم، رونوشت‌ها، سوابق و اطلاعات ارسال و دریافت
 • قابلیت کنترل کاربران دبیرخانه و دسترسی آنها بر حسب سطح دسترسی و امکانات سیستم
فهرست