نرم افزار تخفیف آرپا

برای سهولت کار کاربر برای اعمال تخفیف در زیر سیستم فروش میتوان از منوی تخفیف استفاده کرد.در این قسمت میتوان برای گروهی از کالاها یا طرف حسابها، درصد یا مبلغی را در زمان ثابت یا معین برای تخفیف در نظرگرفت و یا برای رسیدن به مبلغ مورد نظری از فروش، تخفیف در نظر گرفته شود که در هنگام فروش با انتخاب گروه کالا، طرف حساب یا مبلغ مورد نظری که در گروه تخفیف ها در نظر گرفته شده است، تخفیف به صورت خودکار اعمال شود.

 


روش های انتساب تخفیف در آرپا

  • امکان معرفی گروه تخفیف برای کالاها
  • امکان معرفی گروه تخفیف برای طرف حسابها
  • امکان معرفی گروه تخفیف با توجه به مبلغ فروش
  • انتساب گروه تخفیف به طرف حسابها
  • انتساب گروه تخفیف به کالاها

از مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد

  • امکان محاسبه تخفیف ها به صورت خودکار توسط سیستم
  • محدود کردن کاربر برای دسترسی به تخفیف های دستی
  • جلوگیری از خطای کاربر در ارائه تخفیف ها
  • معرفی تخفیف ها به صورت جداول برای هریک از گروه کالاها یا طرف حسابها
  • گزارش وضعیت گروه تخفیف کالا و اشخاص
keyboard_arrow_up