تبدیل متن به گفتار مایکروسافت

هوش مصنوعی مایکروسافت با آموزش کمتری متن را به گفتار تبدیل می کند

سرویس های تبدیل متن به گفتار در حال تبدیل شدن به فرایندی هوشمندانه است، اما در حال حاضر در این سیستم یک مشکل وجود داد. این سیستم ها برای توسعه نیازمند وقت و منابع آموزشی بسیار زیادی برای تولید خروجی با صدای طبیعی می باشد. محققان مایکروسافت با همکاری محققان چینی راه حل مناسب تری…
فهرست