اعضای هیئت مدیره

مقصود سلیمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مجید افتخاری

عضو هیئت مدیره
فهرست