میانگین رشد اقتصاد جهانی در سال جاری (2016) برابر 3.1 درصد بود و پیش بینی می شود این میزان در سال اینده با اندکی افزایش به 3.4 درصد برسد . تداوم رکود در کشور های پیشرفته می تواند منجربه کاهش میل به فعالیت های تجاری و سرکوب رشد اقتصادی شود . کشور ها برای افزایش چشم انداز رشد خود نیازمند هستند تا از اهرم سیاست های پولی ، مالیاتی و ساختاری استفاده کنند .
منبع

#رشد_اقتصادی #صندوق_بین_المللی_پول
#آرپا - #نرم_افزار_حساب_داری - #نرم_افزار_مالی - #سیستم_مدیریت_مالی #نرم_افزار_حساب_داری_ترکی #نرم_افزار_حساب_داری_انگلیسی #نرم_افزار_حساب_داری_چینی