سیستم پروژه


محاسبه بهای تمام شده پروژه های صنعتی، ساختمانی، خدماتی و ... از جهت محاسبه کلیه خریدها،  فروش ها و هزینه‌های مرتبط با یک پروژه بسیار مشكل است و این ناشی از ماهیت مبهم كار و یا پیچیده بودن آن می باشد.

نرم افزار محاسبه بهای تمام شده پروژه آرپا امکانات زیر را ارائه می کند
امکان محاسبه بهای تمام شده پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
ردیابی کلیه خرید ها و فروش های مرتبط با یک پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
ردیابی کلیه دریافت ها و پرداخت های مرتبط با یک پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها بخصوص سیستم انبار،تولید، حسابداری، فروش، پیمانکاری و .... در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
ثبت حسابداری متناسب با هر پروژه به طور اتوماتیک در منوی حسابداری در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
نمایش سود و زیان هر پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
گزارش‌گیری از طلبکاران به تفکیک پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه