نرم افزار مخصوص صنایع آهن


نرم افزار مخصوص صنایع آهن آرپا از سیستم های نرم افزاری خرید , نرم افزار فروش , انبارداری , حسابداری , خزانه داری , حقوق و دستمزد و , کمیسیون تشکیل شده است.

سیستم مدیریت خرید و تدارکات

سیستم مدیریت خرید و تدارکات

سیستم فروش و مدیریت فروش

سیستم فروش و مدیریت فروش

سیستم انبارداری

سیستم انبارداری

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری

سیستم خزانه داری

سیستم خزانه داری

سیستم کمیسیون

سیستم کمیسیون


سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی

سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی


#نرم_افزار_مدیریت_مالی_صنایع_آهن #نرم_افزار_مدیریت_صنایع_آهن #نرم_افزار_اتوماسیون_صنایع_آهن #نرم_افزار_حسابداری_صنایع_آهن #نرم_افزار_مدیریت_صنایع_آلیاژی #نرم_افزار_اتوماسیون_صنایع_آلیاژی #نرم_افزار_مدیریت_صنایع_فلز #نرم_افزار_اتوماسیون_صنایع_آهن_آلیاژ #نرم_افزار_اتوماسیون_ذوب_آهن