نرم افزارمخصوص داروخانه


سیستم مخصوص داروخانه آرپا چرخه کامل مدیریت و فروش داروخانه را در اختیار مدیر و کارمندان داروخانه قرار میدهد.با این نرم افزارشما میتوانید داروخانه را از زمان ورود دارو و تا زمان فروش دارو و اطلاع از دریافت مبلغ و رسیدگی به تراکنش حساب ها و... مدیریت کرد.
توسط این سیستم کارمندان داروخانه میتوانند به راحتی محاسبه قیمت داروها و میزان تخفیف داروها و محاسبه درصد قیمت تعهدها با طرف های بیمه را در تمامی محاسبات مربوط به نسخه هارا با دقت بالا مدیریت کرد.
گزارشات نرم افزار داروخانه
تعریف تمام مقاطع پزشکی در این سیستم
گروه بندی داروها در نرم افزار
تعریف انواع سازمان های بیمه در نرم افزار داروخانه
امکان ثبت فاکتور نسخه آزاد
ثبت سقف مبلغ پزشکی به ازاء سازمانهای بیمه
ثبت فاکتور فروش نسیه
ثبت فاکتور تخفیف
امکان صدور سند و ارسال آن به سیستم حسابداری جهت ثبت قیمت فروش تخفیف و مرجوعی و نسیه..
ثبت فاکتور بدون نسخه