سیستم انتقال


به منظور سهولت در کار کاربران ، زیر سیستم انتقال آرپا ، فرآیند انتقال برگه ها و همچنیت اسناد حسابداری را از یک شرکت به شرکت دیگر امکان پذیر می سازد.

بدین منظور کاربر به منظور جلوگیری از ثبت دوباره ی برگه ها و اسناد حسابداری در شرکت دیگر ، با انتخاب اسناد مورد نظر ، آن ها را به شرکت دیگر انتقال می دهد .

امکانات زیر سیستم انتقال
انتقال اطلاعات پایه ، نظیر طرف حساب ها ، کدینگ حسابداری ، کالاها و ...
امکان انتقال اسناد حسابداری و برگه ها ، به تفکیک هر شعبه ، دسته بندی و وضعیت برگه
امکان ثبت برگه جدید به صورت مستقل از شرکت مادر
امکان ثبت سند حسابداری به صورت مستقل از شرکت مادر
امکان تهیه صورت های مالی مستقل از شرکت مادر
امکان تهیه گزارشات سیستمی از تمامی زیرسیستم ها به صورت مستقل از شرکت مادر
امکانImport کردن اطلاعات و اسناد و برگه ها به صورت مستقل از شرکت مادر
امکانExport کردن اطلاعات در فایل اکسل در تمامی گزارشات سیستمی و مالی به صورت مستقل از شرکت مادر
امکان تهیه ترازنامه ، سود و زیان ، به تفکیکی هر شعبه و پروژه با فرمت اداره دارایی
امکان تهیه گزارش دفاتر قانونی : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظیم و انواع فیلترهای مورد نیاز
انتقال اطلاعات

انتقال اطلاعات