سیستم کمیسیون


نرم افزار کمیسیون آرپا ، فرآیند ارزیابی عملکرد بازاریاب‌ها را به منظور محاسبه پورسانت فروش ، ساده و آسان کرده است؛ به گونه ای که به وسیله آن می توان پیچیده‌ترین محاسبات را به ساده ترین شکل انجام داد.

برخی از خصوصیات نرم افزار کمیسیون فروش نرم افزار آرپا
معرفي جداول کميسيون بصورت پلکاني ، ساده در نرم افزار کمیسیون
معرفي جداول کميسيون پيشرفته بصورت تصاعدي در نرم افزار کمیسیون
ارتباط جداول کمسيون به گروه اشخاص و کالا در نرم افزار کمیسیون
ارتباط جداول کمسيون در بازه هاي زماني دلخواه در نرم افزار کمیسیون
امکان تنظيم جداول کميسيون بر مبناي تعداد فروش رفته در نرم افزار کمیسیون
امکان تنظيم جداول کميسيون بر اساس مبلغ کلي برگه در نرم افزار کمیسیون
امکان تنظيم جداول محاسبه کميسيون بر مبناي تعداد يا ريال رديفهاي برگه در نرم افزار کمیسیون
امکان منظور نمودن هدف فروش در محاسبه کميسيون در نرم افزار کمیسیون
منظور نمودن اتوماتيک يا دستي کميسيون محاسبه شده در صورتحساب اشخاص در نرم افزار کمیسیون
امکان مشخص نمودن سقف کمسيون براي هر يک از اشخاص در نرم افزار کمیسیون
صدور سند اتوماتیک حسابداری پورسانت فروش در نرم افزار کمیسیون
گزارشات زیر سیستم کمیسیون آرپا
گزارش فروش بازارياب‌ها و پرسنل فروش و محاسبه کميسيون بصورت مجموع در نرم افزار کمیسیون
گزارش فروش بازارياب‌ها و پرسنل فروش و محاسبه کميسيون به تفکيک کالا در نرم افزار کمیسیون
گزارش فروش بازارياب‌ها و پرسنل فروش و محاسبه کميسيون به تفکيک برگه در نرم افزار کمیسیون
گزارش فروش بازارياب‌ها و پرسنل فروش و محاسبه کمیسیون به تفکیک مشتری در نرم افزار کمیسیون
گزارش پاداش فروش بازاریاب ها در نرم افزار کمیسیون
گزارش کمیسیون اشخاص به تفکیک مشتری

گزارش کمیسیون اشخاص به تفکیک مشتری