نرم افزار پیمانکاری


نرم افزار پیمانکاری , نرم افزار حسابداری پیمانکاری و نرم افزار انبار از زیر سیستم نرم افزار حسابداری آرپا میباشند پیمانکاران در تلاش هستند  که با صرف کمترین زمان و هزینه بتوانند بهترین نتیجه را گرفته و علاوه بر سادگی امکان ثبت ، طبقه بندی و گزارش دهی را جهت مدیریت مالی همزمان چندین پروژه با دقت و سرعت فراهم آورند . سیستم جامع حسابداری پیمانکاری آرپا از نرم افزارهای انبار داری , حسابداری , حقوق و دستمزد , بهای تمام شده تشکیل میشود.

برخی از مشخصات نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری آرپا

معرفی پروژه های پیمانکاری در حال اجرای مؤسسات و سازمان ها در نرم افزار پیمانکاری
امکان ارتباط مراکز هزینه حسابداری پیمانکاری با پروژه های تعریف شده در نرم افزار پیمانکاری
معرفی قراردادهای پیمانکار و کارفرما در نرم افزار پیمانکاری
لیست اقلام مورد نیاز پروژه و تهیه گزارش مقایسه ای از اقلام مصرفی و اقلام مورد نیاز پیش بینی شده در نرم افزار پیمانکاری
گزارشات متنوع از اقلام ارسال شده در پروژه با انواع فیلتر های مورد نیاز در نرم افزار پیمانکاری
گزارش وضعیت قرادادهای پیمانکار و کارفرما به تفکیک صورت وضعیت در نرم افزار پیمانکاری
معرفی نامحدود اضافات و کسور پیش فرض قراردادهای پیمانکار به صورت درصدی و مبلغی در نرم افزار پیمانکاری
معرفی مشخصات تکمیلی: تیپ سیمان ، هوای بتن، دمای بتن، نوع سیمان،کارخانه سازنده، محلهای بتن ریزی در نرم افزار پیمانکاری
معرفی نامحدود کسورات پیش دریافت/پیش پرداخت/علی الحساب قراردادهای پیمانکار (مانند بیمه، مالیات، پیش دریافت، علی الحساب و غیره) به صورت درصدی و مبلغی به همراه درصد استهلاک پیش فرض در نرم افزار پیمانکاری
معرفی نامحدود اضافات و کسور پیش فرض قراردادهای کارفرما به صورت درصدی و مبلغی در نرم افزار پیمانکاری
معرفی نامحدود کسورات پیش دریافت/پیش پرداخت/علی الحساب قراردادهای کارفرما (مانند بیمه، مالیات، پیش دریافت، علی الحساب و ...) به صورت درصدی و مبلغی به همراه درصد استهلاک پیش فرض در نرم افزار پیمانکاری
ثبت صورت وضعیتهای دریافتی از پیمانکار به همراه مبالغ تجمیعی فعلی و قبلی و عوامل افزاینده و کاهنده قرارداد به همراه ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری در نرم افزار پیمانکاری
ثبت صورت وضعیتهای ارسالی به کارفرما به همراه مبالغ تجمیعی فعلی و قبلی و عوامل افزاینده و کاهنده قرارداد به همراه ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری در نرم افزار پیمانکاری
ثبت افتتاحیه قراردادهای پیمانکار و کارفرما به همراه ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری در نرم افزار پیمانکاری
ثبت دریافتهای صورت گرفته به صورت نقد/چک/حواله به همراه ریز هزینه های تنخواه با ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری به تفکیک پروژه در نرم افزار پیمانکاری
ثبت پرداختهای صورت گرفته به صورت نقد/چک/حواله به همراه ریز هزینه های تنخواه با ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری به تفکیک پروژه در نرم افزار پیمانکاری
گزارشهای متنوع و کاربردی از پروژه ها، هزینه ها و... در نرم افزار پیمانکاری
ثبت هزینه های حقوقی پرسنل به تفکیک مراکز هزینه و پروژه ها در نرم افزار پیمانکاری
#نرم افزار پیمانکاری# #حسابداری پیمانکاری# #پیمانکاری# #حسابداری# #شرکت نرم افزاری# #شرکت نرم افزار#