خدمات پس از فروش


نرم افزار فروش و نرم افزار خدمات پس از فروش آرپا نیز به عنوان یكی دیگر از زیر سیستم‌های موجود در راه حل جامع و یكپارچه آرپا با زیرسیستمهای نرم افزارانبار، CRM،نرم افزار فروش، نرم افزارخزانه داری و نرم افزار حسابداری در ارتباط است و به همین دلیل می‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای ارائه خدمات به مشتریان را از این سیستم‌ها دریافت و اطلاعات تولیدی خود را به آنها منتقل نماید.

برخی از مشخصات نرم‌افزار خدمات پس از فروش آرپا

تعریف مشخصات نمایندگیها در نرم افزار خدمات پس از فروش
تعریف مشخصات عوامل فروش در نرم افزار خدمات پس از فروش
تعریف مشخصات تعمیرگاهها در نرم افزار خدمات پس از فروش
تعریف محصولات و حوزه های خدمات مربوط به هر محصول در نرم افزار خدمات پس از فروش
تعریف بازه های زمانی پشتیبانی و گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
ارتباط با سیستم سریال و ردیابی کالا در نرم افزار خدمات پس از فروش
ثبت برگه ورود کالا به همراه کلیه مشخصات، زمان ، تحویل گیرنده، توضیحات، ایرادات به همراه دسته بندی موارد در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان تفکیک موارد گارانتی و غیرگارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان صدور برگه درخواست کالا از انبار عطف به برگه تعمیر در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان ارجاع و چارت گردش کار به تفکیک تعمیرگاهها و پرسنل در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان تجمیع صورت حساب، کارهای انجام شده و اقلام مصرفی از بخشهای مختلف تحت صورت حساب جامع در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان ثبت سوابق مراجعه بر اساس سریال محصول و مشتری در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان ارسال اتوماتیک نتایج کار به صورت sms
امکان صدور فاکتور گارانتی و فاکتور خدمات و محاسبه سود و زیان هر فاکتور در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان الصاق شماره رهگیری و اعلام به مشتری در نرم افزار خدمات پس از فروش
گزارش کارتابل عملکرد سرویس کاران و کارشناسان تعمیرگاه در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان تعریف شروع گارانتی و پایان گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان ارسال کالا بین نمایندگی های هر شرکت در نرم افزار خدمات پس از فروش
تنظیم قرارداد فروش گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان تعریف اضافات و کسورات در برگه در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان تعریف لوازم همراه کالای پذیرش شده در نرم افزار خدمات پس از فروش
گزارش پذیرش و تعمیرات و سرویس با جزئیات و به تفکیک در نرم افزار خدمات پس از فروش
امکان طراحی گزارشات توسط خود کاربر بابت خروجی گزارش و فیلترها در نرم افزار خدمات پس از فروش
گزارش وضعیت گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
گزارش عملکرد سریال
گزارش اقلام مصرفی در تعمیرات که مشمول گارانتی است در نرم افزار خدمات پس از فروش
ثبت اتوماتیک فاکتور فروش برای اقلامی که گارانتی ندارند در نرم افزار خدمات پس از فروش
recept

پذیرش کالا

serv

سرویس

sett

تنظیمات خدمات پس از فروش

maintenlist

لیست تعمیرات دستگاه

guaran

گارانتی