نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنل


نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا محاسبه دقیق و کامل حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل و مزایای متعلقه مستمر و غیر مستمر به همراه لحاظ نمودن قوانین استخدامی و طبقه بندی مشاغل در کنار ارتباط مستقیم با سایر زیر سیستمها و انتقال اطلاعات از آنها در کنار معرفی پارامتریک و انعطاف پذیری آنها در مقابل تغییر قوانین از مشخصات اصلی نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا می باشد.

از مشخصات دیگر نرم افزار حقوق و دستمزد می توان محاسبات وامها و مساعده و کسورات قانونی و محاسبه صحیح و سریع حقوق ماهانه به همراه گزارشان متنوع و ماتریسی و ارسال نتایج به سایر سیستمها را نام برد.

نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی آرپا به صورتی کاملا انعطاف پذیر تمامی نیازهای سازمان های بزرگ و شرکتهای کوچک را به راحتی مرتفع می نماید.

برخی از مشخصات نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

معرفی مشخصات عمومی و ثبت سوابق کارکرد پرسنل در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان ارتباط کاملا" ساده سیستم محاسبه حقوق و دستمزد، با تمامی دستگاه های کارت ساعت زن موجود در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان معرفی انواع استخدام و تنظیم ضرایب و الزامات قانونی به تفکیک استخدام در نرم افزار حقوق و دستمزد
در سیستم حقوق و دستمزد آرپا امکان انتصاب تمامی مزایای مستمر و غیرمستمر بصورت کاملا پارامتریک و نگهداری سوابق تمامی آنها میباشد در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان انتصاب مزایا بصورت گروهی با انواع فیلترهای مورد نیاز در نرم افزار حقوق و دستمزد
نگهداری سوابق احکام حقوقی پرسنل
امکان دریافت اطلاعات مربوط کارکرد، مأموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، تعطیل کاری و... از کارت ساعت در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان معرفی انواع مرخصی مانند: مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، تشویقی و انتقال مانده به دوره حقوقی بعدی و همچنین به سال مالی بعدی در سیستم حقوق و دستمزد
امکان تعریف عوامل کارکرد بصورت پارامتریک مانند: کارکرد عادی، انواع اضافه کاری، شب کاری و.... به تفکیک نوع استخدام و دوره حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد
تعریف تمامی عوامل حقوقی و مزایا و کسور بصورت محاسباتی و فرمولی با تمامی تنظیمات مورد نیاز و لحاظ نمودن شرطهای محاسباتی در نرم افزار حقوق و دستمزد

مدیریت و محاسبه انواع پرداخت ها در تمام بخش های سازمان نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

امکان محاسبه حقوق کارکنان ساعتی و حق المشاوره بر اساس ساعت حضور در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری بر مبنای مورد کارکرد در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تعیین تمامی عوامل حقوقی معاف از مالیات و بیمه در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تعیین و محاسبه تمامی عوامل حقوق بر مبنای روز کارد و تعیین سقف برای آنها در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تعریف انواع وامها در سیستم حقوق و دستمزد آرپا و همچنین تمامی بدهیهای کارکنان به همراه تعیین اقساط ماهانه و کنترل مانده و صورتحساب آنها در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان معرفی انواع صندوق پس انداز، بازنشتگی و رفاه کارگران و.... به همراه لحاظ نمودن فرمولهای محاسباتی و مشاهده مانده در فیش حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان معرفی انواع کسور مستمر و غیر مستمر بصورت فرمولهای محاسباتی و تنظیمات لازم در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان معرفی انواع بیمه اجباری وسختی کار و همچنین انواع بیمه های تکمیلی و تعیین فرمولهای محاسبه آنها در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تعریف جداول مالیاتی و نگهداری سوابق در صورت تغییر در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه تقویم کاری بصورت ماهیانه در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان معرفی انواع اضافه کاری، تعطیل کاری، ماموریت و... بصورت فرمولهای محاسباتی در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان محاسبه حقوق و دستمزد بصورت انفرادی یا گروهی بر اساس پارمترهای انتخابی در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تنظیم ضرایب محاسبه جریمه مانند: غیبت، تأخیر، تعجیل و در نظر گرفتن معافیتهای ماهانه در نرم افزار حقوق و دستمزد

پوشش دهی و محاسبه انواع پرداخت ها در سیستم حقوق و دستمزد آرپا

امکان محاسبه عیدی و سنوات بصورت کاملا پارامتریک به همراه در نظر گرفتن مرخصی بدون حقوق و غیبت و... در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان محاسبه و بازخرید مرخصی استفاده نشده پرسنل در زمان دلخواه در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان ارتباط مستقیم تمامی جزئیات عوامل حقوق با حسابداری و تفضیلیهای شناور جهت صدور سند خودکار در تمامی مراحل محاسبه، پرداخت و... بصورت استاندارد در سیستم حقوق و دستمزد
امکان ارتباط عوامل حقوق و پرسنل به حسابهای پروژه جهت لحاظ نمودن هزینه مرتبط با آن در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه اطلاعات بصورت دیسکت شامل: لیست بانک، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست مساعده، لیست تعاونی و... در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه گزارش لیست پرسنل به همراه احکام انتصابی در نرم افزار حقوق و دستمزد
در سیستم حقوق و دستمزد امکان تهیه گزارش لیست بانک، لیست بیمه، لیست مساعده، لیست امضاء، لیست حقوق با فرمتهای استاندارد در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه فیش حقوقی در فرمتهای مختلف و امکان تغییر و طراحی آن توسط کاربر در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه لیست کارکرد ماهانه به همراه تأخیر و تعجیل های صورت گرفته در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه گزارش لیست سوابق حقوقی و دستمزد پرسنل به تفکیک دوره های حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه دیسکت های مالیات در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه دیسکت های بیمه در نرم افزار حقوق و دستمزد
امکان تهیه دیسکت بانک
محاسبه عیدی و سنوات و مانده مرخصی و بن
ارسال پیام کوتاه برای پرسنل جهت محاسبه حقوق و دستمزد و واریزی آن در نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزد

لیست حقوق

گزارشات نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنل آرپا

گزارشات کامل و جامع لیست بیمه طبق فرمت سازمان تامین اجتماعی در نرم افزار حقوق و دستمزد
گزارشات کامل و جامع لیست های مالیات طبق فرمت اداره دارایی در نرم افزار حقوق و دستمزد
گزارشات کامل و جامع لیست ها ی پرداختی سیستم حقوق و دستمزد
انواع متنوع چاپ فیش های حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد
گزارشات کامل و جامعی از محاسبات عیدی و سنوات و مانده مرخصی و بن در نرم افزار حقوق و دستمزد
#نرم_افزار_حقوق_و_دستمزد #حقوق_و_دستمزد_پرسنلی #شرکت_نرم_افزاری #شرکت_نرم_افزار