شركت نرم افزاري آرپا موفق به دريافت "مجوز دانش بنيان" شد.
پس از بررسي هاي انجام شده توسط كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و تاييد معاونت علمي و فناوري نهاد رياست جمهوري،
شركت نرم افزاري آرپا موفق به دريافت مجوز دانش بنيان شد. اميدواريم بتوانيم در امر ارائه خدمات، بهتر از گذشته عمل نماييم.