- ارائه ی نرم افزار به صورت آزمایشی 2 ماهه
- یک سال خدمات پشتیبانی رایگان
- آموزش رایگان نرم افزار
- اعمال تغییرات و پیشنهادات مشتری در برنامه در حداقل زمان
- انجام امور سخت افزار شبکه
- معرفی و راه اندازی کدینگ مالی
- انجام خدمات حساب داری مشاوره ای و حضور مستمر در شرکت مربوطه